Obseg škode in sanacija posledic žledoloma v gozdovih Koroške

28. 3. 2014 11